Κατηγορίες

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΕΩΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΕΩΣ
 1. Χρόνος ροής
 2. Χρόνος πήξεως
 3. Χρόνος HOWELL
 4. Χρόνος Προθρομβίνης & INR
 5. PTT
 6. APTT ( Χρόνος ενεργού μερικής θρομβοπλαστίνης )
 7. Ινωδογόνο
 8. Παρ'αγων Von Willebrand ( vWF )
 9. Παράγων V Leiden
 10. Παράγων VII
 11. Παράγων VIII
 12. Παράγων IX
 13. Παράγων XI
 14. Παράγων XI
 15. Παράγων XII ( Παράγων Hagemann )
 16. PLG
 17. APC-Resistance
 18. LAC ( Αντιπηκτικό λύκου )
 19. PTT-LA
 20. PAI-I ( Ενεργός Αναστολέας Πλασμινογόνου )
 21. FDP ( Προιόντα λύσεως ινώδους )
 22. anti-Xa assay ( Heparin assay )
 23. Αντιθρομβίνη III
 24. D-DIMERS
 25. Πρωτεΐνη C
 26. Πρωτεΐνη S