Κατηγορίες

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
 1. GLU
 2. CHOL ( Χληστερίνη , χοληστερόλη ολικη )
 3. TRIGL ( Τριγλυκερίδια )
 4. HDL-CHOL ( Καλή χοληστερίνη )
 5. LDL-CHOL ( Κακή χοληστερίνη )
 6. VLDL-CHOL ( Χοληστρίνη VLDL πρωτεΙνών )
 7. Lipids ( ΟΛικη λιπίδια )
 8. Lp(a) ( Λιποπρωτεΐνη Α )
 9. Lpa-PLA2 ( PLAC test )
 10. Apo A1 ( Απολιποπρωτεΐνη Α1 )
 11. Apo  B ( Απολιποπρωτεΐνη Β )
 12. Ουρικό οξύ
 13. Ουρία
 14. BUN
 15. Creatinine ( Κρεατινίνη )
 16. T-proteine ( Ολικά λευκώματα )
 17. Alb ( Αλβουμίνες )
 18. Bil total ( ΟΛική χοερυθρίνη )
 19. Bil direct ( Άμεσος χολερυθρίνη )
 20. ΙΚΤΕΡΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
 21. Χολικά άλατα/Χολικά οξέα
 22. SGOT/AST
 23. SGPT/ALT
 24. GGT
 25. ALP/SAP
 26. LDH
 27. CK/CPK
 28. CK-mb
 29. CK-mm
 30. Amyl
 31. Amyl-P
 32. Amyl-S
 33. ACP
 34. PAP
 35. ALD
 36. SACE/ACE
 37. 5-ND
 38. Tryptase
 39. Ψευδοχοληνεστεράση
 40. Λιπάση
 41. ASTO/ASO ποιοτικό
 42. ASTO/ASO ποσοτικό
 43. CRP ποιοτικό
 44. CRP ποσοτικό
 45. CRP HS
 46. CRP US
 47. RF/Ra-test ποιοτικό
 48. RF/Ra- test ποσοτικό
 49. Monotest
 50. VDRL
 51. RPR
 52. Le-test
 53. Whright
 54. Vidal/Widal
 55. anti-dnase B