Κατηγορίες

ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 20 ΕΥΡΩ

ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 20 ΕΥΡΩ
 1.  Σάκχαρο​
 2. Χοληστερίνη
 3. Τριγλυκερίδια
 4.  Ουρικό Οξύ
 5.  Ουρία
 6.  Κρεατινίνη
 7.  Σίδηρο
 8.  AST/SGOT
 9.  ALT/SGPT
 10.  GGT/γ-GT
 11.  Αιμοδιάγραμμα / Γενική Αίματος
 12.  Ταχύτητα Καθιζήσεως Ερυθρών
 13.  Γενική Ούρων