Κατηγορίες

ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 25 ΕΥΡΩ

ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 25 ΕΥΡΩ
 1.  Σάκχαρο​
 2. Χοληστερίνη
 3. Τριγλυκερίδια
 4. HDL-χοληστερίνη
 5. LDL-χοληστερίνη
 6.  Ουρικό Οξύ
 7.  Ουρία
 8.  Κρεατινίνη
 9.  Σίδηρο
 10.  AST/SGOT
 11.  ALT/SGPT
 12.  GGT/γ-GT
 13.  Αιμοδιάγραμμα / Γενική Αίματος
 14.  Ταχύτητα Καθιζήσεως Ερυθρών
 15.  Γενική Ούρων