Κατηγορίες

ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 35 ΕΥΡΩ

ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 35 ΕΥΡΩ
 1.  Σάκχαρο​
 2. Χοληστερίνη
 3. HDL-χοληστερίνη
 4. LDL-χοληστερίνη
 5. Τριγλυκερίδια
 6.  Ουρικό Οξύ
 7.  Ουρία
 8.  Κρεατινίνη
 9.  Σίδηρο
 10.  AST/SGOT
 11.  ALT/SGPT
 12.  GGT/γ-GT
 13.  Αιμοδιάγραμμα / Γενική Αίματος
 14.  Ταχύτητα Καθιζήσεως Ερυθρών
 15.  Γενική Ούρων
 16. Ασβέστιο
 17. Φώσφορο
 18. Μαγνήσιο
 19. Νάτριο
 20. Κάλλιο
 21. Χλώριο
 22. Αλκαλική Φωσφατάση / ALP/SAP
 23. Ολικάλευκώματα
 24. Αλβουμίνες
 25. Σφαιρίνες
 26. Ολική χολερυθρίνη
 27. Άμεση χολερυθρίνη
 28. Έμμεση χολερυθρίνη